ගුරු සිසු පර්යේෂණ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පර්යේෂණ එළි දැක්වීම

 Event Finished
 
4
Category
2017 Events
Last Date
2017-03-15 00:00
 
 

All Dates

  • 2017-03-15 00:00

List of Participants

D.M.W.B.DissanayakeD.M.W.B.Dissanayake (1)
2017-03-15 00:00:00
W.P.P.N.Renuka  SilvaW.P.P.N.Renuka Silva (1)
2017-03-15 00:00:00
S.A.P.subasingheS.A.P.subasinghe (2)
2017-03-15 00:00:00