විශේෂ නිවේදන

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017 ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කරන ලද අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනයන් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ප්‍රධාන පරීක්ෂක උපදෙස් රැස්වීම් පැවැත්වෙන දින සහ ස්ථානයන් මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

Action Research - 2017

 

appeal

5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාළ අභියාචනා භාරගැනීම 2018 ජනවාරි 15 සිට පෙබරවාරි 15 දක්වා

2017 වසරේ 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු මට්ටම අනුව, 2018 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා පාසල් ඉල්ලුම් කිරීමට අදාළ ව අභියාචනා භාරගැනීම 2018-01-15 දින සිට 2018-02-15 දක්වා සිදුකරනු ලැබේ.

අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍ර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ www.moe.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි අතර, විධිමත් ව සම්පූර්ණ කරන ලද අභියාචනා අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, පාසල් කටයුතු ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට එවීමට කටයුතු කළ යුතුය.

  -  අදාළ ඉල්ලුම් පත්‍රය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

දෙවන ජාතික භාෂා ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය කල් දැමීම

දෙවන ජාතිත භාෂා ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය  2017-12-21 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව් වන මහල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර මෙම උත්සවය නොවැළැක්විය හැති හේතුවක් මත මෙදින නොපැවැත්වේ. එම උත්සවය පැවැත්වෙන දිනය යථා කාලයේ දැනුම් දීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. 

අ.පො.ස.(උසස් පෙළ)සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යනය විෂය නිර්දේශය

  • සියළුම පළාත්, කලාප, කොට්ඨාශ නිලධාරීන්  හා විදුහලපතිවරුන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපිය මෙතනින්  බාගත කරන්න