විශේෂ නිවේදන

සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය- 2017ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය

ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ

 ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වී. රාධාක්‍රිෂ්ණන් මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාඛාවේ

දෙවන ජාතික භාෂා ඒකකය මගින් පවත්වන ලද සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලියේ වාර්ෂික ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය 

2018 අප්‍රේල් 04 දින පෙරවරු 10.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සිව්වන මහල ප්‍රධාන ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්වේ.  

සකුරා විද්‍යා වැඩසටහන

2018.02.07 වන දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අනුව තෝරා ගනිනා ලද හා ගරු අධ්‍යාපන ඇමතිතුමාගේ අනුමැතිය ලැබූ සිසුන්  දස දෙනා පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ. 

No Name Province School
01 K.A.S.U.Keragala Central K/Trinity College
02 M.A.R.M.Ahshan Eastern Kal/Camen Fathima College
03 R.T.N.Rathnayaka North Central A/anuradhapura Central College
04 G.A.H.G.Gunasingha North Western Josep Vas College Wennappuwa
05 K.I.S.Ramanayaka Western Co/Ananda College
06 M.Vakshalan Nothern J/Hindu College
07 W.M.N.Witharama Sabaragamuwa R/Ehiliyagoda Central College
08 D.S.Palihakkara

Southern 

M/Sujatha College
09 H.M.D.R.Wickramathilaka Uva Bd/Vishaka High Girls's School 
10 P.M.P.H.somarathna Western Gm/Bandaranayaka Vidyalaya 

 

  

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග රාජකාරි සඳහා සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් පිහිටුවීම

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විභාග රාජකාරි සඳහා සම්පත් පුද්ගල සංචිතයක් පිහිටුවීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

මේ සඳහා අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු, විශ්ව විද්‍යාල, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විද්‍යාල, කාර්මික විද්‍යාල, පාසල් ඇතුළු රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල සේවය කරන කථිකාචාර්යවරුන්/ ගුරුවරුන්ට සහ නිලධාරීන්ට ඉල්ලුම් කල හැකිය. එමෙන්ම ඉහත ආයතන වල සේවය කළ විශ්‍රාමික නිලධාරින්ට ද මේ සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැකිය. 

2018.02.16 දින ගැසට්පත්‍රයේ උක්ත කරුණට අදාළ විස්තර ඇති අතර, ඉල්ලුම්පත්‍රය මෙතැනින් බාගත කර ගත හැකිය. 

  

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017 ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කරන ලද අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) නව/පැරණි විභාගය - 2017, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දිනයන් සහ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ප්‍රධාන පරීක්ෂක උපදෙස් රැස්වීම් පැවැත්වෙන දින සහ ස්ථානයන් මෙතැනින් බා ගත කරගන්න