විශේෂ නිවේදන

int prin

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන්ගේ උසස් කිරීම් කටයුතු

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 1885/31 දරණ හා 2014-10-22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් ප්‍රකාශිත ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුව ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 පන්තියේ නිලධාරීන් 2 පන්තියට උසස් කිරීමටත්, 2 පන්තියේ නිලධාරින් 1 පන්තියට උසස් කිරීමටත් සියළු කටයුතු සූදානම් කර ඇත. 

ඒ අනුව 2016-02-29 දිනට අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිලධාරීන් හට පහත සඳහන් දිනයන්හි දී පරීක්ෂණ මණ්ඩල පැවැත්වීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

Read more ...

'අධ්‍යාපන පර්යාලෝක' Education Perspective මීලඟ පර්යේෂණ සඟරාව (හය වන කලාපය දෙවන වෙළුම) සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම

  • පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ශාඛාව විසින් එළි දැක්වීමට නියමිත 'අධ්‍යාපන පර්යාලෝක' Education Perspective මීලඟ පර්යේෂණ සඟරාව සඳහා පර්යේෂණ ලිපි එක් රැස් කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.

අන්තර්ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ ශිෂ්‍ය නාමලේඛනය -2017

Results of the examination held on 29.04.2017 for the selection of students to represent Sri Lanka into The International Mathematics Competition – (InIMC-2017)   

 

 

සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පිටපත් සමීක්ෂණ තොරතුරු

 

 

ඩෙංගු වලින් තොර පාසල්/ අධ්‍යාපන ආයතන පරිශ්‍රයක් පවත්වාගෙන යාම

පාසල් දැනුවත් කිරිමට සියලුම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ වරුන් වෙත යැවිමට සකස් කළ ලිපිය

මෙතැනින් බා ගත කරගන්න