විශේෂ නිවේදන

පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම

  • කැඳවීමේ ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

  • කැඳවීමේ ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

     

    “2019.05.30 දින පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශනය කාර්ය සඳහා ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය නොවැලැක්විය හැකි හේතුවක් මත එදින නොපැවැත්වේ. එම සම්මුඛ පරීක්ෂණය 2019.06.10 දින නියමිත පරිදි පැවැත්වෙන බව කාරුණිකව දන්වමි.අනෙකුත් දිනයන්හි පැවැත්වීමට නියමිත සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්වල කිසිඳු වෙනසක් සිදුනොවේ.”

පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය පාඨමාලාව - කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය - 2019 (දින දීර්ඝ කිරීම)

පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පාඨමාලාව - කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය - 2019 (සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය)

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය 2019 මැයි 20 තෙක් දීර්ඝ කර ඇති බව කාරුණිකව සලකන්න.

Research Methodology - 2019 (Sinhala / English Medium) – University of Colombo

The closing date of the applications for the above course will be extended up to 20th May 2019.

 

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විෂයමාලා සංවර්ධන කාර්යයේ නියැලෙන නිලධාරීන් සඳහා ලෝක බැංකු සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (GEMP) යටතේ විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීම සඳහා

උක්ත ව්‍යාපෘතිය යටතේ විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීම සඳහා අයදුම් කිරීම පිළිබඳ 2019/02/01 දින දිනපතා ලංකාදීප, ඩේලි වීරකේසරී හා ඩේලි මිරර් යන පුවත්පත්හි පළ කරන ලද පුවත්පත් දැන්වීමේ සඳහන් උපරිම වයස් සීමාව 45 දක්වා වැඩි කර ඇති බව කාරුණිකව දන්වමි. ඒ අනුව 2019/03/31 දිනට වයස අවුරුදු 45 නොඉක්මවන නිලධාරින් සඳහා ද මේ සඳහා අයදුම් කළ හැකි වේ. පුවත්පත් දැන්වීමේ සඳහන් අනෙකුත් සුදුසුකම් එලෙසම පවතී. අයදුම්පත් එවිය යුතු අවසාන දිනය 2019/05/08 වේ. මේ සඳහා මේ වන විටත් අයදුම්පත් එවා ඇති නිලධාරීන් නැවත අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම අනවශ්‍යය. වැඩිදුර විස්තර මෙතැනින් ලබා ගත හැකිය.

2019 වසරේ නව විෂය නිර්දේශය යටතේ පවත්වන අ.පො.ස (උ.පෙ) විභාගයේ ජීව විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිළිබදව...

2019 වසරේ පවත්වන අ.පො.ස (උ.පෙ) විභාගයේදී පමණක් ජීව විද්‍යාව විෂයය නිර්දේශයේ 10 වන ඒකකයෙන් ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරනු නොලැබේ.

Age limit extension-GEMP Project (2019)

Awarding scholarships for officers of the Sri Lanka Education Administrative Service, Sri Lanka Teacher Educator Service & Officers working on Curriculum Development in National Institute of Education in order to follow Post Graduate Degrees in Foreign Universities / Institutions under the General Education Modernization Project (GEMP), funded by the World Bank

 

This is to inform that the maximum age limit specified in the newspaper advertisements in Daily Lankadeepa, Daily Weerakesari and Daily Mirror on 01/02/2019 for applying for post graduate programs in foreign universities under the aforesaid project had increased up to the age of 45. Accordingly, officers who are not over the age of 45 on 31st March 2019 can also apply now. Other qualification stated in the newspaper advertisement remains the same. Closing date for the 45 age limit is on or before 08/05/2019. Those who have already submitted their applications do not need to reapply again.