විශේෂ නිවේදන

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරගාවලිය -2017

සමස්ත ලංකා ඉංග්‍රීසි භාෂා හා නාට්‍ය තරග 2017 - සැප්තැම්බර් මස 30, ඔක්ෙතා්බර් මස 01, 07,සහ 08 යන දින වලදී  ෙකාළඹ 03 තර්ස්ටන් විද්‍යාලෙය්දී  පැවැත්ෙව්. 

ෙමහිදී 2017 වර්ෂෙය් පළාත් මට්ටමින් පවත්වන ලද ඉංග්‍රීසි භාෂා පිටපත් ලිවීම, නිර්මාණාත්මක රචනා ලිවීම, කියවනවිට ලිවීම, පද්‍ය ගායනා, කථික තරග සහ නාට්‍ය තරග වල ජයග්‍රාහකයන් සදහා වන සමස්ත ලංකා අවසන් තරග පවත්වනු ලැ ෙබ්. 

Janakala

ජනකලා කේන්ද්‍රය මගින් නොමිලයේ පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබඳ දැන්වීම - 2017

ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - 2017

 • 2017 වර්ෂයට අදාළ ලෝක ළමා දින තේමාව හා එම වැඩසටහන පිළිබඳ පළාත්  අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපි  
  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.  

iTESL – improving Teacher Education in Sri Lanka – Scope of the project

The Closing date of applications for the post of lead trainer in ITESL project has been extended up to 15th September 2017.

 

img

iTESL – improving Teacher Education in Sri Lanka – Scope of the project

iTESL is a project initiated by the Ministry of Education in collaboration with the British Council. The project aims better educating young people with the knowledge, skills, creativity and opportunities to contribute to the social and economic development of Sri Lanka. In perusing said aim, the Ministry of Education shall implement the iTESL program in collaboration with the British Council.

The project shall launch activities to enhance trainer, teacher and student practices and performance that would result from the adoption of better quality and integrated pre -service and in- service professional development programs operating within integrated frameworks and professional standards system. The program has three outputs.

 OUTPUT 01 Coordinated and integrated Pre- and In- service teacher education training system which uses consistent principles in methodology and teaching practice in order to establish clear professional standards and practices among teacher educators and teachers.

 
1. Delivery of training packages across mixed groups of teacher educators (Pre- and In- service)

2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

 OUTPUT 02 A coherent integrated mentoring system is designed and implemented by ISAs providing strengthen support to pre-service trainees, in-service teachers, and to teachers involved in SBTD and TC activities.

1. Delivery of training packages to mixed groups of teacher educators(Pre- and In-service)
2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

OUTPUT 03 Improved capacity and capability among Principals and ADEs enabling them to act as agents of change to ensure implementation of good teacher education and teaching learning practices at school level

1. Delivery of training packages to principals in leadership and management.
2. Technical assistance and support to MoE, NIE and Provincial Education authorities in agreed areas.

 

Project outline

 The project shall commence from October 2017 and will continue for three years until 2020. There will be three training centers covering the entire country. Each center will conduct trainings for Teacher Educators, In-service advisors and principals in NCOEs, TTCs, TCs and schools in the provinces / districts assigned to the particular training center. The training programs will initially aim teacher educators in English, Science, Mathematics, IT and languages. 21 Lead trainers will be selected and trained by the visiting U.K. consultants in October 2017. Having completed one month training, those Lead Trainers will be assigned to three training centers: 7 Lead Trainers per center. They will conduct training sessions for Teacher Educators, principals and ISAs with the consultation of U.K. Consultants. After the training, in collaboration with the NCOE branch and Provincial Departments of Education iTESL project expect to monitor all trainees using a profile based monitoring framework to see how they would integrate what they have acquired during the training. During said monitoring sessions trainees will be given further support to increase / strengthen their trainer capacity.

 

 

Project Coordinator
iTESL Project office
5th Floor, Isurupaya,
Pelawatta, Battaramulla
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන්

මානව සම්පත්  සංවර්ධන ශාඛාව විසින්  සංවිධානය කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පන්තියේ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු සදහා වූ ප්‍රථම ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2017-08-16 දින පෙ.ව.9.00 ට මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

  

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (ලිඛිත තරග) - 2017- (සංශෝධිත)

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (ලිඛිත තරග) - 2017

චත්‍රෙල්ථ අංක 48/2012 ට අනුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර ශාථාව මගින් මෙහෙයවන සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලියේ ලිඛිත තරග වාර්ෂික පාසල් වාර සටහනට අනුව 2017 සැප්තැම්බර් මස 02 හා 03 දෙදින සඳහා යෙදී තිබුණ අතර සැප්තැම්බර් 02 දිනට අ.පො.ස (උසස්  පෙළ) විභාගය යෙදී ඇති බැවින් එම  තරගාවලියේ  දින 2017 සැප්තැම්බර් මස 03 සහ 17 දිනට සංශෝධනය කරගන්නා ලදි. නමුත් සැප්තැම්බර් මස 17 දිනට සමස්ත ලංකා දිප ව්‍යාප්ත දහම් පාසල් තරග යොදාගැනීම හේතුවෙන් නැවතත්  සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය 2017 ඔක්තෝබර් මස 21 දින පැවැත්වීමට සංශෝධනය විය. 

 

 

 දිනය වේලාව   විෂය ශ්‍රේණිය 
 2017.09.03 (ඉරිදා)  පෙ.ව 8.00 - පෙ.ව.10.00 සාහිත්‍ය දැනුම මිණුම   06,07,08,09
එම  පෙ.ව 8.00 - පෙ.ව.11.00 සාහිත්‍ය දැනුම මිණුම   10,11,12/13
එම   පෙ.ව 10.15 - පෙ.ව.12.15  අත් අකුරු හා භාෂාවේ ශිල්පීය ක්‍රම  06,07,08,09
එම   පෙ.ව 10.15 - පෙ.ව.12.15  පද්‍ය නිර්මාණ හා අවබෝධය   06,07,08,09
එම   පෙ.ව 11.15 - පෙ.ව.1.15  පද්‍ය නිර්මාණ හා අවබෝධය   10,11,12/13
 2017.10.21 (සෙනසුරාදා)  පෙ.ව 8.00 - පෙ.ව.10.00  භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය  06,07,08,09
 එම   පෙ.ව 8.00 - පෙ.ව.11.00  භාෂා භාවිතය හා අවබෝධය  10,11,12/13
 එම   පෙ.ව 10.15 - පෙ.ව.12.15  ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන   06,07,08,09
එම   පෙ.ව 11.30 - පෙ.ව.2.30  ගද්‍ය රචනා හා ප්‍රායෝගික ලේඛන  10,11,12/13

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය

 1. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමට අදාළ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය සඳහා විවෘත හා සීමිත පදනම් යටතේ සුදුසුකම් ලබා ඇති නාම ලේඛන.

Subcategories

 • හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය 2017
  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අ හා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී ශිල්පීය ආයතනය (AATSL) ආයතනය විසින් 2008 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වනු ලබන හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය 10 වෙනි වරටත් 2017 වර්ෂය සඳහා පැවැත්වීමට නියමිතය. පෙර වර්ෂයන්හී දී මෙම තරඟාවලිය ජාතික පාසල් සඳහා පමණක් සීමා වූ අතර මෙම වර්ෂයේ සිට අ.පො.ස (උ.පෙ) පවතින සියලුම පාසල් අතර මෙම තරඟය පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇත. 
   
  ඒ අනුව වාර්ෂික වාර්තා හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමේ අවසාන දිනය 2017.08.31