විශේෂ නිවේදන

ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරු අයදුම්පත් කැඳවීම -2019

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම

 

  • ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ  I ශ්‍රේණියට උසස් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් කොටසකගේ නාම ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

 

උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට හා 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳවයි

උපාධීධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 2-11 ශ්‍රේණියට හා 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා අදාළ අයදුම් පත් බාරගන්නා අවසන් දිනය, පවත්නා තැපැල් වර්ජනය හේතුවෙන් 2018.07.16 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය 2018.06.22 (හෙට) පළ වේ.