විශේෂ නිවේදන

Education Perspective (Vol.6 No.1) Online First Alert

1. Teaching Physics at G.C.E (A/L) and problems encountered by Science Teachers: The case of the Jaffna Education Zone

    S. Ahilan, Teacher, Jaffna Hindu College, Jaffna
    Dr. Seetha Wickramasinghe, Fmr. Additional Director, National Science Foundation

2. Activity Based Learning: an effective approach for self-regulated learning practices

    Dr. Sasikala Kugamoorthy, Faculty of Education, OUSL

3. School Curriculum for Sustainable Peace: A case study from northern Uganda

    Dr. J. Cunnigham, Researcher, University of Oxford, UK 

4. Time to asses our assessment process

     R. N. A. Silva, Overseas School, Colombo

5. ඵලදායී ගුරුවරයෙකු සතු ගුණාංග

    ආර්.එස්.කේ.කේ.ධර්මසිරි, 
    ආචාර්ය ලක්ෂ්මන් වෙඩික්කාරගේ, අධ්‍යාපන පීඨය, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය

6. පාසල් උපදේශන ගුරුවරුන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් 

    ලසන්ති ගීතානි කක්ගොඩ ආරච්චි, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, මහරගම

 

 

UNESCO Prize for Girl's & Women's Education

UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education

The 2017 call for nominations is now open

The UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education honors outstanding innovation and contributions made by individuals, institutions and organizations to advance girls’ and women’s education . It is the first UNESCO Prize of this nature and will be unique in showcasing successful projects that improve and promote the educational prospects of girls and women and in turn, the quality of their lives.

Nominations should be submitted by Member States (via their National Commissions and Permanent Delegations) or NGOs and Foundations in official partnership with UNESCO in English or French by 21 July 2017 at the very latest (midnight, Paris time).

The nomination process takes place online via a platform accessible through the UNESCO website, available now through 21 July 2017, at the following internet link: http://unesco.org/gwe.

For more information, please visit Prize website.

Further enquiries regarding the Prize may be addressed to Mr Leyong Gao and Ms Joséphine Leblanc, Section of Education for Inclusion and Gender Equality, phone: +33 (0) 1 45 68 06 32, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ඩෙංගු රෝගය අවදානම් තත්වය වලක්වා ගැනිමට ක්‍රියා කිරිම

ඉහත කරුණට අදාළව නිකුත් කර ඇති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ 2017-06-01 දිනැති ලිපියට හා 2017-06-22 දිනැති ලිපියට අමතර වශයෙන්         2017-07-11 දින නිකුත් කරන ලද සියළුම පළාත් හා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යත්ෂ වරුන්, සියළුම පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්, සියළුම පිඨාධිපතිවරුන් හා ගුරු විද්‍යාල විදුහල්පතිවරුන් වෙත යොමු කරන ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.