විශේෂ නිවේදන

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල පවත්වනු ලබන තුන්අවුරුදු පූර්වසේවා ජාතික ශික්‍ෂණවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා 2016 හා 2017 වර්ෂවල අ.පො.ස. (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ශික්‍ෂණලාභීන් කණ්ඩායම් දෙකක් එකවර ඇතුළත් කර ගැනීම - 2018 (3)

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨවල පවත්වනු ලබන තුන්අවුරුදු පූර්වසේවා ජාතික ශික්‍ෂණවිද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හැදෑරීම සඳහා 2016 හා 2017 වර්ෂවල අ.පො.ස. (උ.පෙළ) ප්‍රතිඵල මත ශික්‍ෂණලාභීන් කණ්ඩායම් දෙකක් එකවර ඇතුළත් කර ගැනීම - 2018

 

  • අංක 2,108 හා 2019.01.25 දිනැති ගැසට් පත්‍රයේ උක්ත කරුණට අදාළව අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම 

සැලකිය යුතුයි:-

2019.01.25 දිනැති ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් වගන්ති හා කොන්දේසි පිළිබඳව පැහැදිලිව අවබෝධ කරගනිමින්, එම කරුණු ප්‍රකාරව අයදුම් කිරීම හෝ සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයට කැඳවා, සම්මුඛ පරීක්‍ෂණයෙන් අනතුරුව තෝරාගැනීම යන කරුණු සම්බන්ධව ගැටළු පවතී නම් පමණක් අභියාචනය යොමු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. ඒ අනුව මේ සමඟ පල කර ඇති ආදර්ශ ආකෘතිය අනුව සකස් කරන ලද අභියාචනා ඉල්ලුම්පත්‍රයක් විද්‍යාපිඨ ප්‍රවේශය සඳහා ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත්‍රයේ  තොරතුරු අනුවම සම්පූර්ණ කර   2019 අගෝස්තු මස 31 වන දින හෝ ඊට පෙර පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතු වේ.

අදාළ කරුණු සනාථ කිරීමට හැකි වන පරිදි විද්‍යාපීඨ ප්‍රවේශය සඳහා ඔබ විසින් යොමුකරන ලද අයදුම්පත්‍රයේ මෙන්ම සහතිකපත්වල  හා ලේඛනවල සහතික  කරන ලද ඡායා පිටපත් පමණක් අභියාචනය  සමඟ අමුණා ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. ( අදාළ අභියාචනා ආකෘති පත්‍රය පිටු හතරකින්  ( 04 ) කින් සමන්විත වේ.)

 

 

ලිපිනය :-

          ප්‍රධාන කොමසාරිස් (ගුරු අධ්‍යාපන)

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ ශාඛාව,

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,

ඉසුරුපාය,

බත්තරමුල්ල.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 පන්තියට බඳවා ගැනිමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019)

  • එක් එක් විෂයය සඳහා ලකුණු 40%ට නොඅඩුව ලබා විභාගය සමත් අයදුම්කරුවන් ගේ මුළු ලකුණු ප්‍රමුඛතාව මත ඉහලම ලකුණු ලැබූ අයදුම්කරුවන් 3881 ක් දෙනෙකුගේ විභාග අංක අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමට යෝජිත නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

  •  ‍ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාවේ ඡේද අංක 7.2.4.3 විධිවිධාන අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණය ඳහා කැඳවීමට යෝජිත නිලධාරීන්ගේ  නාම ලේඛනය විභාග අංක අනුපිළිවෙලට මෙහි දක්වා ඇත.