අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අංශය

 7

වයි.ඒ.එන්.ඩී.යාපා මයා
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අංශය (3 වන මහල)නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
වයි.ඒ.එන්.ඩී.යාපා මයා අතිරේක ලේකම් 011 2785234    0112784287  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඒකකය (පළමු මහල)

දැක්ම              -  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වර්ධනය

මෙහෙවර       -   ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් උදෙසා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා කිරීම

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීම

- නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ කාර්යයන් නියාමනය හා අධීක්ෂණය

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ධාරිතා සංවර්ධනය

- 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහනට අදාළ අධීක්ෂණ හා නියාමන කටයුතු

- පාසල් සුපරීක්ෂණ සේවාවක් පිහිටුවීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

- නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නියාමක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති සමාලෝචනය

නිලධාරීන්ගේ නාම ලේඛනය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
උදාරා ටී. දික්කුඹුර මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784246 1543    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එල්.පී.ටී.සුභාෂිණී මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -      -
දර්ශි රණසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පූර්ණා පෙරේරා මිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.නාගේන්ද්‍රා මයා සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ශාඛාව   011-2784246 1543   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.