අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අංශය

 7

වයි.ඒ.එන්.ඩී.යාපා මයා
අතිරේක ලේකම්
අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අංශය (3 වන මහල)නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
වයි.ඒ.එන්.ඩී.යාපා මයා අතිරේක ලේකම් 011 2785234  1300  0112784287