අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

Display # 
Title
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙහි -කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන- ඛණ්ඩය 2 සේවා ගණයේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුර සදහා වන බදවා ගැනීමේ පටිපාටිය
2020 වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම්- කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් කම්කරු, සනීපාරක්ෂක කම්කරු හා මුරකරු තනතුරුධාරීන්ගේ තනතුරු නාම සංශෝධනය
පුස්තකාල හා රසායනාගාර සේවක වාරාන්තර නිවාඩු ලබා දීම හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් සේවකයින්ගේ රාජකාරි
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන සේවා ගණ සඳහා වන නව බඳවා ගැනීම් පටිපාටිය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් නිලධාරින්ගේ වාර්ෂික ස්ථානමාරු නියෝග - 2020