13 වසරක අධ්‍යාපනය වැඩසටහන

Display # 
Title
දහතුන් වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන පාසල් වල දුරකථන අංක
13 වසරක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපනය වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-I ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම - 2019
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ වෘත්තීය විෂයයන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1 (අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම 2019- පුරප්පාඩු ප්‍රදර්ශනය සඳහා කැඳවනු ලබන අයදුම් කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය
නිදහස් අධ්‍යාපනයට නව ප්‍රවේශයක් සමඟ රටේ දරුවන්ට පිරුණු හැකියාවක් - දිනන රැකියාවක්
13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන - 2017 12,13 ශ්‍රේණි සඳහා වෘත්තීය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දීම- චක්‍රලේඛය
13 වසරක අධ්‍යාපනය වැඩසටහන නිල ලාංඡන
සැමට අධ්‍යාපන අවස්ථා සලසන වසර දහතුනක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන -2018
සැමට අධ්‍යාපන අවස්ථා සලසන වසර දහතුනක අඛණ්ඩ අධ්‍යාපන වැඩසටහන -2017