2017-5 වසර ශිෂ්‍යත්වධාරීන් සඳහා පාසල් සංගණන අංක

"2017-5 වසර ශිෂ්‍යත්වධාරීන් සඳහා පාසල් සංගණන අංක"

2017 – 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් සිසුන් සඳහා 2018 වර්ෂයට ජනප්‍රිය පාසල් ඉල්ලුම් කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමේදී පහත සඳහන් ජාතික පාසල් සහ පළාත් පාසල් ලේඛන වල පවතින පාසලේ සංගණන අංකය (Census No) වශයෙන් සඳහන් අංකය අයදුම්පත්‍රයේ නිවැරදිව සඳහන් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

‘පාසලේ සංකේත අංකය’ (School Code No) සහ ‘පාසලේ අංකය’ (School No) වශයෙන් හඳුන්වන්නේ ද මෙම ‘පාසලේ සංගණන අංකය’ ම (School Census No) වේ.

ජාතික පාසල් ලේඛන   පළාත් පාසල් ලේඛන   
උතුරු පළාත    උතුරු පළාත  
උතුරුමැද පළාත    උතුරුමැද පළාත  
ඌව පළාත    ඌව පළාත  
වයඹ පළාත    වයඹ පළාත   
සබරගමුව පළාත    සබරගමුව පළාත   
බස්නාහිර පළාත    බස්නාහිර පළාත   
නැගෙනහිර පළාත    නැගෙනහිර පළාත   
දකුණු පළාත    දකුණු පළාත   
මධ්‍යම පළාත    මධ්‍යම පළාත  

 There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.