වාණිජ හා ව්‍යාපාර අධ්‍යයන ශාඛාව

Display # 
Title
වාණිජ ශිෂ්‍ය කඳවුරු පැවැත්වීම
වාණිජ සතිය
අ.පො.ස(උසස් පෙළ) වාණිජ විෂය ධාරාව හදාරණ සිසුන්ට උසස්පෙළ විභාගයෙන් පසු යොමු විය හැකි ක්ෂේත්‍ර
කලාප මට්ටමින් ශිෂ්‍ය කඳවුරු පැවැත්වීම - 2018
ඔබ වාණිජ විෂය ධාරාව තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?
වාණිජ සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම
වාණිජ සතිය
වාණිජ විෂය ධාරාවේ සිදුකළ යුතු නවීකරණයන් හා පාසල් පාදක පදනම් කරගත් ඇගයීම් සකස් කරගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ රැස්වීම
ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව හා එහි යාවත්කාලීන වීම් පිළිබඳව අ.පො.ස (උ.පෙ) වාණිජ විෂය ධාරාවට අදාළ ගුරුවරුන් සහ එම විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාව
AATSL- හොඳම වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශන තරඟාවලිය