මුදල්

 
 57 වයි.එම්.එස්.ගුණසේකර මයා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
(4 වන මහල)

 

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී 0112788809 1930 0112788809 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (මූල්‍ය කළමනාකරණ) 011 2784830  1475  011-2784830   
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ)  0112786751  1486  0112786751  
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන) 0112788809 1930 0112788809