මුදල්

 13 මල්ලිකා රත්නායක මහත්මිය  
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
(5 වන මහල)

81 එස්.පී.එන්. සමරසිංහ මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
(4 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
මල්ලිකා රත්නායක මහත්මිය ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
 011 2786609
1930
   
එස්.පී.එන්. සමරසිංහ මහත්මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 011 2784830 1475 011-2784830 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.