මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
Insight into Teaching English as a second/foreign Language through foreign exposure – Deadline Extended
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තිය නවක නිලධාරී (සීමිත) කණ්ඩායමේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
රජයේ හා රජය අනුමත කරන ලද පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් ශ්‍රි ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2017/2018
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තිය නවක නිලධාරී (විවෘත කණ්ඩායමේ) සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තිය සදහා බදවා ගත් නවක නිලධාරින් සදහා වූ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව -නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන් ආරම්භ වේ
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන්
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පංතියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාවේ සමාප්ති උත්සවය
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පංතියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව