මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 11 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
Master's & Ph.D (3year/5year) Programs - 2020 admission
One Year Master's Scholarship Program with KDI school of Public and Management in the Republic of Korea - Spring 2020
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණිය සඳහා (සීමිත පදනම මත) බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුවේ අවසන් පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම.
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III පන්තිය සීමිත පදනම (2018/2019) බඳවා ගත් නවක නිලධාරින්ගේ සේවාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන
සාමාන්‍ය කලා යෝග්‍යතා (බාහිර) පරීක්ෂණය (ඉංග්‍රීසි විෂය සහිතව) සහ විද්‍යාවේදී(බාහිර) උපාධි පළමු පරික්ෂණය සමත් ගුරුවරුන් විශ්ව විද්‍යාල වලට ඇතුළත් කිරීම 2018/2019 අධ්‍යයන වර්ෂය
ITEC Scholarship
සමාජ විද්‍යාව පිළිබද පශ්චාත් උපාධි
Scholarships to the United States of America- Sri Lanka Fulbright Commission
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ, ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විෂයමාලා සංවර්ධන කාර්යයේ නියැලෙන නිලධාරීන් සඳහා ලෝක බැංකු සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය (GEMP) යටතේ විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයන්හි පශ්චාත් උපාධි හැදෑරීම