මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
Study Visit for ESDP Coordinators
Master's programme on Education Management
Request for foreign Short - Term Training proposals - Management and Quality Assurance branch, for officers
Request for foreign Short - Term Training proposals - Management and Quality Assurance branch, for principals and teacher's Group - 01
Insight in to teaching English as a Second/ Foreign Language through Foreign Exposure
Insight into Teaching English as a second/foreign Language through foreign exposure – Deadline Extended
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තිය නවක නිලධාරී (සීමිත) කණ්ඩායමේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
රජයේ හා රජය අනුමත කරන ලද පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් ශ්‍රි ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2017/2018
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තිය නවක නිලධාරී (විවෘත කණ්ඩායමේ) සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තිය සදහා බදවා ගත් නවක නිලධාරින් සදහා වූ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව -නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන