මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 වන ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවාගත් නවක නිලධාරීන් සඳහා වූ නායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ iii පන්තිය (විවෘත) සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව- 2017
2018 KOICA Fellowship Programmes to Sri Lanka
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන විශේෂ දේශන මාලාව - 2 දෙවන පියවර
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයට බඳවාගන්නා ලද නවක නිලධාරීන් සඳහා වූ විදේශ පුහුණු වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ iii පන්තිය සඳහා විවෘත පදනම මත බඳවාගනු ලබන නවක නිලධාරීන් සඳහා වන සේවාරම්භක පුහුණු වැඩසටහන
නවක විදුහල්පතිවරුන් සඳහා වූ කෙටි කාලීන විදේශ පුහුණු වැඩසටහන
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන විශේෂ දේශන මාලාව
A Capacity Development Programme for Provincial Secretaries/Provincial Directors of Education
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තිය සඳහා බඳවාගන්නා නවක නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන්වලදී භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය මොඩියුලයන් නිකුත් කිරීම