මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සඳහා පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා
MA in Development Studies & Public policy
Exciting new writing opportunity for citizens of the Commonwealth to get published by 'adda', the online magazine of Commonwealth Writers
MSc. Human Resource Management and Development_ Offers by the University of Salford, UK
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
Upcoming Scholarship Programmes by Indian Technical Economic Co-operation) (ITEC)
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 11 පන්තියේ නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන
Master's & Ph.D (3year/5year) Programs - 2020 admission
One Year Master's Scholarship Program with KDI school of Public and Management in the Republic of Korea - Spring 2020
ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණිය සඳහා (සීමිත පදනම මත) බඳවා ගනු ලැබූ නිලධාරීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුවේ අවසන් පරීක්ෂණයට අදාළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම.