මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව

Display # 
Title
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තිය සදහා බදවා ගත් නවක නිලධාරින් සදහා වූ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව -නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 111 පන්තියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන් ආරම්භ වේ
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ ධාරිතා වැඩසටහන්
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පංතියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාවේ සමාප්ති උත්සවය
ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 පංතියේ සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව
රජයේ හා රජය අනුමත කරන ලද පෞද්ගලික පාසල් වල ගුරුවරුන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලවලට ඇතුළත් කිරිමේ වැඩසටහන - 2016/2017
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ III ශ්‍රේණිය 2017 විවෘත කණ්ඩායම මගින් වෙසක් පොහොය නිමිත්තෙන් සංවිධානය කරන ලද සුමධුර ධර්ම දේශනය සහ ලේ දන්දීමේ පින්කම
ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 111ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම- 11 අදියර
Request for Proposals - HR Training and Development