සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
National Youth Orchestra 25th Anniversary Concert
2017 සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා චිත්‍ර තරගයේ ප්‍රතිඵල
නිදහස් ශ්‍රී ලංකා - දීප ව්‍යාප්ත සංගීත හා නාට්‍ය තරගය- 2018
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - 02 අදියර - සංශෝධිත කාලසටහන
සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟාවලිය - ප්‍රතිඵල - 2017
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය- 2017
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - ජාතික වටය 1 අදියර කාල සටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - බස්නාහිර පළාත් වටයේ කාල සටහන - 3 කාණ්ඩය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පොදු අයදුම් පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - දකුණු පළාත් වටයේ කාල සටහන