සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය
සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය - 2016
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2016 බස්නාහිර පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල-2016 (අයදුම්පත් ආකෘතිය)
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල-2016 (මධ්‍යම පළාත)
සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2016 - කාලසටහන
සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගාවලිය 2016
සමස්ත ලංකා පාසල් ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වෙන තූර්ය වාදන සංදර්ශනයට අදාළ ගීතවල ස්වර ප්‍රස්ථාර
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2015 - අවසන් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල 2015 - අයදුම්කළ පාසල් තොරතුරු