සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරඟාවලිය - ප්‍රතිඵල - 2017
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය- 2017
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - ජාතික වටය 1 අදියර කාල සටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - බස්නාහිර පළාත් වටයේ කාල සටහන - 3 කාණ්ඩය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පොදු අයදුම් පත්‍රය
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - දකුණු පළාත් වටයේ කාල සටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - මධ්‍යම පළාත් වටයේ කාල සටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය - 2017
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පළාත් හා ජාතික වටයන් සඳහා ඉදිරිපත් වීමට සුදුසුකම් ලද පාසල් පිළිබඳ තොරතුරු
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පිටපත් සමීක්ෂණ තොරතුරු