සෞන්දර්යය අධ්‍යාපනය

Display # 
Title
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 - පිටපත් සමීක්ෂණ තොරතුරු
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2017 අයදුම් කළ පාසල් පිළිබඳ තාවකාලික තොරතුරු
අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය
සමස්ත ලංකා පාසල් බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගය - 2016
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල - 2016 බස්නාහිර පළාත් වටයේ කාලසටහන
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල-2016 (අයදුම්පත් ආකෘතිය)
සමස්ත ලංකා පාසල් නාට්‍ය හා රංග කලා උළෙල-2016 (මධ්‍යම පළාත)
සමස්ත ලංකා පාසල් සංගීත තරගය - 2016 - කාලසටහන
සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නැටුම් තරගාවලිය 2016
සමස්ත ලංකා පාසල් ජාතික ක්‍රීඩා උළෙලට සමගාමීව පැවැත්වෙන තූර්ය වාදන සංදර්ශනයට අදාළ ගීතවල ස්වර ප්‍රස්ථාර