විද්‍යා ශාඛාව

Display # 
Title
විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථාන වල ක්‍රියාකාරකම්
සකුරා විද්‍යා වැඩසටහන
25th International Conference of Young Scientists - 2018 Results os Final Selection of student's researches
පාසල් ජාතික බලශක්ති සමාජ වැඩසටහන 2016 දැනුම මිනුම තරගාවලියේ තරග ප්‍රතිඵල
ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වූ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල - 2017
Sakura Science Programme
Sakura Science Plan for High School Students (SSPH) FY/2017 The Japan Science and Technology Agency (JAT) From 16TH TO 22ND July 2017 (2)
14 වන ගණිතය හා විද්‍යාව පිළිබඳ ජාතික සහ අන්තර්ජාතික ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය (කණිෂ්ඨ) - 2017
අ.පො.ස(උ.පෙ) නව විද්‍යා විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ සකස් කරන ලද විශ්ලේෂණ වාර්තාව
Workshops for Zonal Level Science Officers ofthe Ministry of Education on Introducing Nuclear Science & Technology to Secondary Schools