ජාතික භාෂා හා මානව ශාස්ත්‍ර

Display # 
Title
2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)
2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය -(ලිඛිත තරග)
ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන - උතුරු හා උතුරු මැද පළාත
2018. 04. 04 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැති දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලියේ සම්මාන ප්‍රදාන උළෙල - 2017
සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය- 2017ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය
සමස්ත ලංකා දෙවන ජාතික භාෂා තරගාවලිය -2017
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (වාචික) සමස්ත ලංකා/ ජාතික 2017ඔක්: 14 ඔක්15
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය (ලිඛිත තරග) - 2017- (සංශෝධිත)
දෙවන ජාතික භාෂා සමස්ත ලංකා තරගාවලිය - 2016 ජය සංකේත ප්‍රදානෝත්සවය
අ.පො.ස(සා.පෙළ)පෙරහුරු ආදර්ශ ප්‍රශ්නපත්‍ර