ගණිත ශාඛාව

Display # 
Title
International Mathematics & Science Olympiad - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් (IMSO-2016)
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත තරගාවලිය හා ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියේ සහතිකපත් ප්‍රධානෝත්සවය - 2016
2016 වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ගණිත ගුරු සංවර්ධන වැඩසටහන්
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත නාට්‍ය තරගාවලිය - 2015
සමස්ත ලංකා පාසල් ගණිත දැනුම මිනුම තරගාවලිය - 2016
අන්තර්ජාතික ගණිත තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අති විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් - (TIMC-2016)
අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලිය - 2016 - තොරාගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය
අන්තර් ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයට සිසුන් තෝරාගැනීම සඳහා 2016-04-28 දින පවත්වන ලද තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල
ජාතික ගණිත ඔලිම්පියාඩ් පුහුණු සංචිතයේ අවසාන ශිෂ්‍ය නාම ලේඛනය - 2016 (තේරීම් පරීක්ෂණයෙන් සුදුසුකම් ලැබූ සහ IMC /IMSO තරඟාවලි සඳහා පූර්ව සහභාගිත්වය මත සුදුසුකම් ලැබුවන්)