ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්

 ashoka s

අශෝක සිරිවර්ධන මහතා    
අතිරේක ලේකම්
පාලන  (2 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අශෝක සිරිවර්ධන මහතා      අතිරේක ලේකම් 011-2076765 1515
1555
011-2076766