ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්

 A Wijekoon

අනුරාධ විජේකෝන් මහතා  
අතිරේක ලේකම්
ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම්  (5 වන මහල)

 

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් ඉ-තැපැල්
සෘජු දිගුව
අනුරාධ විජේකෝන් මහතා  අතිරේක ලේකම් 011-2076765 1515
1555
011-2076766