දකුණු පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මැතිතුමා ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය

ප්‍රධාන අමාත්‍ය කාර්යාලය, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

091-2233400

091 2234528 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

චන්දිම රාසපුත්‍ර මැතිතුමා

ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය, දක්‍ෂිණපාය, ලබුදූව 091-2246159 091-2246157  

වයි. වික්‍රමසිරි මහතා

පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්

- එම -

091-2246156 091-2246157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ජයතිස්ස බ්ලොක් මහතා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.) දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඉහළ ඩික්සන් පාර, ගාල්ල

091-2245823

091-2234157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.අයි.පතිරණවසම් මිය

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (සංවර්ධන)

- එම - 091-2222762 091-2234157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.ඒ.සුසිල් ප්‍රේමනාත් මයා

අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්‍ෂ (පාලන)

  091-2234234 091-2234157  
එම්.ජී. නිහාල් මයා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

  091-2234849 091-2234157 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.