වයඹ පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, පළාත් සභා කාර්යාලය සංකීර්ණය, කුරුණෑගල

037-2222219

 
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 037-2228189  0372223442

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, කුරුණෑගල 037-2222374 037-2222545
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
- එම - 037-2233820  0372233820

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2223696  0372223696