උතුරු මැද පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්. එම්. රංජිත් සමරකෝන් මැතිතුමා ගරු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර 025-2224855 025-2222610  
එච්. නන්දසේන මැතිතුමා ගරු පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා
සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය
පළාත් අධ්‍යාපන, තොරතුරු තාක්ෂණ හා සංස්කෘතික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය, උතුරු මැද පළාත, අනුරාධපුර

025-2222538

025-2224676 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.ජී. පණ්ඩිතරත්න මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම - 025-2222538 025-2224676  
නිර්මලා ඒකනායක මහත්මිය

පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අනුරාධපුර 025-2222434  025-2222674 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
අමිතා විතානපතිරණ මහත්මිය
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)
- එම - 025-2225224 025-2225224 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.කේ.බී.ඒ.ජී. නරසිංහ මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 025-2222432 025-2222432