උතුරු පළාත

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
තඹිරාස ගුරුකුලරාජා මහතා ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කාර්යාලය, නො. 124, අදියපතම් පාර, කල්වියන්කඩු , යාපනය

021-2054094

021-2054093 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. රවීන්තිරන් මහතා පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, චෙම්මානි පාර, නල්ලූර්, යාපනය
021-2219259 021-2220794 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. උතයකුමාර් මහතා පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත, මරුතනමඩම්, චුන්නාකම් 021-2242800 021-2241383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්. රාතක්‍රිෂ්නන් මහතා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය පරිපාලන) - එම - 021-2242802 021-2241383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ. ප්‍රේමකාන්තන් මහතා අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන) - එම - 021-2242801
021-2241383
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පී. සෙල්වින් ඉරේනස් මිය
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන) - එම - 021-2242803 021-2241383 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. සිවරූබන් මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 021-2242804 021-7390606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.