උතුරු පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කාර්යාලය, නො. 124, අදියපතම් පාර, කල්වියන්කඩු , යාපනය

021-2054094

021-2054093
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ කාර්යාලය, චෙම්මානි පාර, නල්ලූර්, යාපනය
021-2219259 021-2220794
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත, මරුතනමඩම්, චුන්නාකම් 021-2242800 021-2241383
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය පරිපාලන) - එම - 021-2242802 021-2241383
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ගුරු ආයතන) - එම - 021-2242801
021-2241383
අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (අධ්‍යාපන සංවර්ධන) - එම - 021-2242803 021-2241383
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 021-2242804 021-7390606