නැගෙනහිර පළාත

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
ගරු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය 026-2227432
026-3204644
026-2226032
පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් - එම -

026-2220035

026-2223876
පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, ඇතුළු වරාය පාර, ත්‍රිකුණාමලය
026-2222106 026-2222669

අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ආයතන)

- එම -

026-2223090

026-2222871 
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සාමාන්‍ය පාලන)
- එම -

026-2227397

026-2222871
අතිරේක පළාත්
අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම් හා සංවර්ධන)
- එම -

026-2223091

026-2222871
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - එම - 026-2220085 026-2222110