ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය

 1. newශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරග විභාග යටතේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීම

  සීමිත තරඟ විභාගය

    -  කැඳවීම් ලිපිිය
    -  කැඳවනු ලබන නම් ලැයිස්තුව

            විවෘත තරඟ විභාගය

                -  කැඳවීම් ලිපිිය
               -  කැඳවනු ලබන නම් ලැයිස්තුව

 1. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව ව්‍යවස්ථාව අනුව 111 ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා සීමිත පදනම මත 2016-10-30 දින පවත්වන ලද තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය හා විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු 
 2.  ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ  2-I ශ්‍රේණියට උසස්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛනය  
 3. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ  2-II ශ්‍රේණියට උසස්වීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති නිලධාරින්ගේ නාම ලේඛනය  
 4. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2017(1) ට අදාළ ගැසට් නිවේදන
 5.   සංධාන  භාෂා (ඉංග්‍රීසි ) පරීක්ෂණය 2017 ට අදාළ ගැසට් නිවේදනය  
 6. 2016-10-16 දින පවත්වන ලද ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 111 ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම (විවෘත) තරග විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලද නාමලේඛනය
 7. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 2 පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා පැවැති 2015 කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල
 8. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය
 9. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ 2 පන්තියේ 11 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා 2014 වර්ෂයේ පවත්වන ලද කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිළුල (2014-12-27 දින පවත්වන ලද)
 10. ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය 2-11 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද නාම ලේඛනය
 11. ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය