ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය

new2 රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යාපන සේවා කමිටුව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය  ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් තනතුරුවලට පත් කිරීම - 2019-  ලිපිය මෙතැනින් බාගත කරගන්න

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ I ශ්‍රේණිය නිලධාරීන් තනතුරුවලට පත්කිරීම - 2019  -ගැසට් නිවේදනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න 

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්  සඳහා වන සන්ධාන භාෂා පරීක්ෂණය - 2018  - ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න                                                  

ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ක්‍රියාත්මක කිරීම

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්  සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2019 (I) - නිවේදනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ  I ශ්‍රේණියට උසස් වීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ නිලධාරීන් කොටසකගේ නාම ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න  

- ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය

ශ්‍රි ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය