ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය

  • newශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 පන්තියට බඳවා ගැනිමේ සීමිත තරඟ විභාගය -2018 (2019)
    • එක් එක් විෂයය සඳහා ලකුණු 40%ට නොඅඩුව ලබා විභාගය සමත් අයදුම්කරුවන් ගේ මුළු ලකුණු ප්‍රමුඛතාව මත ඉහලම ලකුණු ලැබූ අයදුම්කරුවන් 3881 ක් දෙනෙකුගේ විභාග අංක අනුපිළිවෙලට සකස් කරන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීමට යෝජිත නිලධාරීන්ගේ නාමලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
      -‍-ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථාවේ ඡේද අංක 7.2.4.3 විධිවිධාන අනුව සම්මුඛ පරීක්ෂණය ඳහා කැඳවීමට යෝජිත නිලධාරීන්ගේ  නාම ලේඛනය විභාග අංක අනුපිළිවෙලට මෙහි දක්වා ඇත.

  • ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 පන්තියේ නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018- ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 18 වන වගන්තිය අංක 2076/14 හා 2018 ජූනි 19 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • එකී සංශෝධනයේ 18.1.1 වන වගන්තිය නැවත අංක 2079/39 හා ජූලි 11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න