ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවය

  • newශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 2 පන්තියේ නිලධාරීන් සදහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018- ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න

  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 වන ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2018(2019) සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවීමට යෝජිත අයදුම්කරුවන්, සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී විය යුතු දිනයන් හා වේලාවන් ඇතුළත් නාම ලේඛනය හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයට රැගෙන ආ යුතු ලේඛන 

  • ශ්‍රී  ලංකා විදුහල්පති සේවයේ 3 පන්තියේ නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018- ප්‍රතිඵල ලේඛනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහයේ 18 වන වගන්තිය අංක 2076/14 හා 2018 ජූනි 19 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න
  • එකී සංශෝධනයේ 18.1.1 වන වගන්තිය නැවත අංක 2079/39 හා ජූලි 11 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රය මගින් කරන ලද සංශෝධනය  මෙතැනින් බා ගත කරගන්න