ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය

 new2 අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පුරප්පාඩු වී ඇති අධ්‍යක්ෂ තනතුරු පිරවීම සඳහා වූ අයදුම්පත් කැඳවීම

new2ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් විශේෂ ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සඳහා වූ සම්මුඛ පරික්ෂණය