අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ පණිවුඩය

අධ්‍යාපනයේ වර්තමාන අරමුණ විය යුත්තේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ පියා වූ ආචාර්ය සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මැතිතුමාගේ නිදහස් අධ්‍යාපන චින්තනය යථාර්තයක් බවට පත් කිරීමයි. 

“ගුණ නැණ බෙලෙන් යුතු පුතුමය ඉතා ගරු”

මුද්‍රිත මාධ්‍ය, විද්‍යුත් මාධ්‍ය සහ අන්තර්ජාලය හා සබැඳි ජංගම දුරකථන නවීන තාක්ෂණයේ අති ප්‍රබල සන්නිවේදන මාධ්‍ය බවට පත් වී විශ්ව ගම්මානය බිහිවී ඇත.

ජාතියේ ජීවනාලිය වූ අනාගත දරුපරපුර නිවැරදි නිදහස් මාවතට යොමු කිරීම අපගේ මූලික පරමාර්ථය විය යුතුය. ඒ සඳහා ආචාර්ය කන්නන්ගර මැතිඳුන්ගේ පරමාදර්ශී අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම කාලෝචිත අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් බවට පත් වී ඇත.

ගුණ නැණ බෙලෙන් සපිරි නිර්මාණාත්මක චින්තන ශක්තියෙන් යුතු දරු පරපුරක් දැයට දායාද කිරීම සඳහා මා ඇතුළු සෑම කේෂ්ත්‍රයකම නිලධාරීන්ගේ ප්‍රඥාවන්ත මඟ පෙන්වීම ද ගුරු දෙගුරු සහ පාසල් ප්‍රජාවේ බුද්ධිමත් දායකත්වය ද අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත.

දැයේ දරුවන්ගේ නිදහස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් අති විශාල මුදලක් ආයෝජනය කරන අතර එය පාසලේ පන්ති කාරමය තුළ සිදුවන ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කාර්යය හෙවත් දරුවන් වෙත සංස්කෘතිය පවරා දීමේ ක්‍රමවේදය සාර්ථක වී තිබේ ද යන ගැටලුවට කඩිනම් විසඳුම් ලබා දීම අනිවාර්යයෙන් කළ යුතු වේ.

මා සතු සියලු ම ශක්තීන් යොදා ගනිමින් ගුණ නැණ බෙලෙන් සපිරි නිර්මාණාත්මක මනසක් ඇති දරු පරපුරක් දැයට දායක කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන පරිපාලන පද්ධතිය මෙහෙයවීම මගේ පරම යුතුකම බව ද අවධාරණය කරමි.

 

සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි 
ලේකම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය