අධ්‍යාපන ලේකම් කාර්යාලය

 mr chithrananda එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මහතා
අධ්‍යාපන ලේකම් (3 වන මහල)

  

කාර්යාලයිය දුරකථන අංකය දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784811 1336 011-2785162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
කාර්යය මණ්ඩලය

නම තනතුර කාර්යාලයීය දුරකථන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
  සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011-2784811 1337 011-2785162