අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ගේ 2020 වාර්ෂික ස්ථානමාරුවීම්

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පත් කරන ලද අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලවලට අයත් නිලධරයන්ගේ 2020 වාර්ෂික ස්ථානමාරු නියෝග 2020-02-17 දින ක්‍රියාත්මක නොවේ