ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ විශේෂ නිවේදන

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය - 2019 (2020)

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය - 2019 (2020)

new2ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේය සඳහා වූ සන්ධාන භාෂා(ඉංග්‍රීසි)පරීක්ෂණය 2019

new2 ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2019(II) පරීක්ෂණයට අදාළ අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ දින දීර්ඝ කිරීම.

  •  නිවේදනය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න