2019 වර්ෂයේ 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව පරීක්ෂණය - පාසල් කඩඉම් ලකුණු හා අභියාචනා අයදුම්පත්‍රය

2019 වසරේ 5 ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත 2020 වසරේ 6 ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වලට තීරණය වූ අවම ලකුණු සීමාවන් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

   - එක් සමාන්තර පන්තියක් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ධාරීන් යොමු කරන සිංහල මාධ්‍ය පාසල් 

  - සමාන්තර පන්ති දෙකක් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ධාරීන් යොමු කරන පාසල් සිංහල මාධ්‍ය පාසල්  

  - සමාන්තර පන්ති තුනක් සදහා ශිෂ්‍යත්ව ධාරීන් යොමු කරන පාසල් සිංහල මාධ්‍ය පාසල් 

  දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්  

මෙම කඩඉම් ලකුණු මත 2019 පස් වන ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත සුදුසුකම් ලබා ඇතත් පාසලක් ලැබී නොමැති හෝ වෙනත් සාධාරන හේතුවක් මත ලැබී ඇති පාසල වෙනස් කර ගැනීමට අවශ්‍ය සිසුන් හට පහත ඇති අයදුම් පත්‍රය භාවිතයෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ හැකිය. ඒ අනුව නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අභියාචනා අයදුම්පත් 2020-01-06 දින සිට 2020-01-17 දක්වා කාලය තුළදී පහත ලිපිනය වෙත යොමු කරන්න

- අභියාචනා අයදුම්පත 

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,
පාසල් කටයුකු ශාඛාව,
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය,
ඉසුරුපාය,
බත්තරමුල්ල