වාර්ෂික විගණන කටයුතු හේතුවෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පොත් අලෙවිහල දින තුනක් වසා තැබෙයි

edu pubඅධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිහිටි පොත් අලෙවිහල 2019 දෙසැම්බර් 30,31 සහ ජනවාරි 01 යන දිනයන්හි පමණක් වසා තැබීමට සිදුවන බවත්, මෙසේ පොත්හල වසා තැබීමට හේතුව අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තු පොත් අලෙවිහලෙහි වාර්ෂික ව සිදුකෙරෙන විගණන හා විමර්ශන කටයුතු බවත් අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන කොමසාරිස් ජනරාල් ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතා සඳහන් කරයි.

අදාළ දිනයන්හි පොත් අලෙවිහල වසා තැබීම හේතුවෙන් ජනතාවට සිදුවන අපහසුතා පිළිබඳ කනගාටුවට පත්වන බවත් යලිත් 2020 වර්ෂයේ ජනවාරි දෙවැනි දා සිට මෙම පොත් අලෙවිහල යථාපරිදි විවෘත කෙරෙන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.