තෙවැනි පාසල් වාරය නොවැම්බර් 29 වැනිදායින් අවසන්...

holiday2020 නව පාසල් වාරය ජනවාරි 02 වැනි දා ඇරඹෙයි.

රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල 2019 වර්ෂයේ තෙවැනි පාසල් වාරය 2019-11-29 වැනි සිකුරාදායින් අවසන් වෙයි.

2020 වර්ෂයේ පළමු පාසල් වාරය 2020-01-02 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ වේ.