ශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය

specialශ්‍රී ලංකා විදුහල්පති සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම 2018(2019) සඳහා 2019.09.21 දින අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පත්වීම් ප්‍රධානෝත්සවය එදිනට එපරිදි නොපැවැත්වේ.