ලෝක ළමා දින වැඩසටහන - 2019 ඔක්තෝබර් 01 දින

  • 2019 වර්ෂයට අදාළ ලෝක ළමා දින තේමාව හා එම වැඩසටහන පිළිබඳ පළාත්  අධ්‍යාපන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.