ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් සඳහා පැවති බාධා අවසන්..

barrවසර ගණනාවක් පැවැති බාධා ඉවත් කර සේවා අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවස්ථා හිමිකර දීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතිඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මැදිහත්වීම නිසා ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ නිලධාරීන්ට උසස්වීම් ලබාගැනීමට ඉඩ සැලසී ඇත.

ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවයේ III පන්තියේ සිට I පන්තිය දක්වා නිලධාරීන්ට සිය ඊළඟ උසස්වීම් සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු ධාරිතා සංවර්ධන පාඨමාලාව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ නොපැවැත්වීම හේතුවෙන් ඔවුනට උසස්වීමට බාධා හා ගැටලු මතු වී තිබිණි.

මේ තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සියලු තොරතුරු දැනගත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා 2017 වර්ෂයේ දී ධාරිතා සංවර්ධන පාඨමාලාව පැවැත්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නේය. ඒ අනුව පළමුවැනි කණ්ඩායම එම පාඨමාලාව මේ වනවිට සාර්ථක ලෙස අවසන් කර ඇත.

ඒ අනුව අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ, ගුරු විදුහල් සහ ගුරු මධ්‍යස්ථානවල සේවය කරන ගුරු අධ්‍යාපනඥයින්ට, නියමිත පන්තියට උසස්වීම් ලබාගැනීමට අවස්ථා හිමි වේ.