පුරප්පාඩු වී ඇති ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු පිරවීමට සුදුසු නිළධාරින් පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් කැඳවීම

 පුරප්පාඩු වී ඇති ජාතික පාසල් විදුහල්පති තනතුරු පිරවීමට සුදුසු නිළධාරින් පත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම්පත් කැඳවේ.