සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය නොවැම්බර් 02, සහ 03 දෙදිනට කල්තැබේ.

dancing2019 ජුලි මස 13,14 දෙදින ගම්පහ නගර ආශ්‍රිත පාසල් 13ක දී සිසුන් 25000කගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබූ සමස්ත ලංකා පාසල් නර්තන තරගය නොවැම්බර් මස 02 සහ 03 දෙදින තුළ පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ පළාත් ප්‍රධානීන් දැනුවත් කර ඇති අතර, අදාළ පාසල් දැනුවත් කිරීමට ද ඉදිරියේ දී පියවර ගැනේ.