පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක්..

increaseපාසල්වල අධ්‍යාපන කටයුතු මේ වනවිට ක්‍රමයෙන් යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් තිබේ. පසුගිය දිනවලට සාපේක්ෂව ඊයේ(08) දිනයේ දී පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම ඉහළ ගොස් ඇති බව අප කළ සොයා බැලීමේ දී අනාවරණය විය.

මේ අතර රාමසාන් උපවාසය වෙනුවෙන් සියලුම මුස්ලිම් පාසල් මේ වන විට නිවාඩු ලබා දී ඇති අතර සිසුන් පැමිණීමේ සමස්ත ප්‍රතිශතයට එයද බලපා තිබේ.

 

 

 

 

පළාත් අනුව 6 ‌ශ්‍රේණියෙන් ඉහළ සිසුන්ගේ පැමිණීම ‍‍(ජාතික පාසල්ද ඇතුළත්ව)

(පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ලබා දෙන සංඛ්‍යාලේඛන අනූව)

අ.අ

පළාත

2019.05.06

2019.05.07

2019.05.08

පැමිණි මුළු සිසුන් ගණන

ප්‍රතිශතය

පැමිණි මුළු සිසුන් ගණන

ප්‍රතිශතය

පැමිණි මුළු සිසුන් ගණන

ප්‍රතිශතය

1.    

උතුර

46,294

35.4%

69,900

46%

90,200

60%

2.    

නැගෙනහිර

36,820

26.8%

43,306

31.57%

137,100

42.53%

3.    

මධ්‍යම

58,434

18.1%

101,394

31.51%

107,932

33.54%

4.    

බස්නාහිර

28,548

4.93%

53,996

9.33%

73,522

13%

5.    

වයඹ

37,083

14.37%

52,981

17.55%

61,746

20.46%

6.    

සබරගමුව

48,608

20.25%

55,816

27%

63,733

30.83%

7.    

දකුණ

44,826

16.8%

73,300

27.49%

91,626

34.36%

8.    

උතුරුමැද

34,342

21%

46,294

35.4%

50,216

42.92%

9.    

ඌව

31,200

20%

63,053

40 %

70,273

46.46%