අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගය -2018

re correction2018 අධ්‍යයන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස්පෙළ විභාගයේ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල 2019-04 30 දින නිකුත් වී ඇත. එම ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන "www.doenets.lk" වෙත පිවිස නිවැරදි විභාග අංකය ඇතුළු කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.