රජයේ පාසල් වල ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා වන සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලාව

sports1අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ශාඛාව හා සෞඛ්‍ය,ක්‍රීඩා හා ශාරිරික අධ්‍යාපන ශාඛාවන් ඒකාබද්ධව සංවිධානය කර ඇති  රජයේ පාසල් වල ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා වන සේවාරම්භක පුහුණු පාඨමාලා 2019/05/06 දින සිට පූර්ණ කාලීන නේවාසික පුහුණුවක් ලෙසින් අඛණ්ඩව සති 06 ක කාලයක් පුරා පැවැත්විමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ. 

මෙම පුහුණු වැඩසටහන ආරම්භ කිරිමට පෙර 2019/05/05 දින පළාත් මට්ටමින් සමාරම්භක උත්සව පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇත.  

- කැඳවීමේ ලිපිය මෙතැනින් ගන්න 

තොරතුරු ඇතුළත් ලිපිය මෙතැනින් බාගත කරගන්න 

-  පූර්ව ක්‍රීඩා  වෛද්‍ය සහතිකය මෙතැනින් ගන්න