වැඩිපුර ගෙවන ලද වැටුප් නැවත අය කර ගැනීම

  • කලාප අධ්‍යක්ෂ වරුන්, පීඨාධිපති වරුන්, ගුරු විද්‍යාල විදුහල්පති වරුන්, ගුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරුවන් වෙත යවන ලිපිය මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.