2018-12-01 පසු සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අයදුම්පත් සෘජුව ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කරන්න

su sinමෙරට සියලු පාසල් දරුවන්ට නොමිලේ සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමන්ගේ මගපෙන්වීම මත 2018 වසරේ සිට ආරම්භ කරන ලද සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ඉදිරියටත් අඛණ්ඩ ව ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

සුරක්ෂා රක්ෂණාවරණ වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීම සදහා ඉදිරිපත් වී සිටි රක්ෂණ සමාගමෙහි ගිවිසුම් කාලසීමාව 2018-12-01 දිනෙන් අවසන් විය. ඒ අනුව, නව ආයතනය සමග ගිවිසුම් ගත වන තුරු අදාල ප්‍රතිලාභ ලබාදීමේ කටයුතු අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හරහා සම්බන්ධීකරණය කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව 2018-12-01 දිනෙන් පසු රක්ෂණ ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂා කරන සියලු පාසල් දරුවන් තම අයදුම්පත් සෘජුව ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කළ යුතු ය.

සියලු අයදුම්පත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, පාසල් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ඉසුරුපාය, බත්තරමුල්ල ලිපිනයට යොමු කළ යුතු ණ ශාඛාව අමතා වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි අතර, 0112784163 දුරකථන අංකය මඟින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ,, පාසල් සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාව අමතා ඒ සම්බන්ධ ව වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකි ය.