සකුරා විද්‍යා වැඩසටහන - 2019

ජපන් විද්‍යා හා තාක්ෂණ නියෝජිත ආයතනය මගින් මෙහෙයවනු ලබන සකුරා විද්‍යා වැඩසටහන සදහා  අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පවත්වන ලද සම්මුඛ පරීක්ෂණයට අනුව තෝරා ගන්නා ලද හා ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලැබූ සිසුන් දසදෙනා පිළිබද තොරතුරු පහත දැක්වේ.

 

 

No

 

Name

 

School

 

Contact No.

01

MUHAMMADH RIZMY MUHAMMADH HAKEEM CAREEM

MT/ZAHIRA COLLEGE. MATALE

0777004350

07662224640

02

MOHAMED HANIFFA MOHAMED FARHATH

BT/ST.MICHAEL’S COLLEGE, BATTICALOA

0767018280

0773052500

03

MUNASINGHE MUDIYANSELAGE RAVIDU HARSHANA MUNASINGHE

A/ANURADHAPURA M.M.V., ANURADHAPURA

0773443062

0711122787

04

RANA PATHIRANNEHELAGE GNALITHA MITHUN DIUMANTHA SAMARANAYAKE

KU/MALIYADEWA BOY’S SCHOOL, NEGOMBO ROAD, KURUNEGALA

0789514197

0372054401

0717635075

05

ARUDCHELVAM UDHISHTRAN

V/VAVUNIYA TAMIL M.M.V., VAVUNIYA

0778730521

0242226334

06

RATHNAYAKE MUDIYANSELAGE NETHMINI NIRASHA RATHNAYAKE

KG/ST. JOSEPH’S BALIKA MAHA VIDYALAYA, KEGALLE

0714741274

0352231247

07

CHAMINDU SURAN LIYANAGE

G/RICHMOND COLLEGE, GALLE

0705207858

0912267015

08

HITIHAMI MUDIYANSELAGE RALEESHA NIWANTHAKA

BD/BANDARAWELA M.M.V., BANDARAWELA

0713150875

0719399985

0523531631

09

CHATHUNI HANSANI WASANTHA WIJEGUNAWARDANA

CS/VISHAKA BALIKA VIDYALAYA, VAJIRA ROAD, COLOMBO - 5

0713055731

0714419776

0112623710

10

PASINDU LAKSHITHA WICKRAMASINGHE VITHANA

R/SEEVALIE M.M.V., HIDELLANA, RATNAPURA

0762732243