2018 අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයට අදාළව උපකාරක පංති සංවිධානය කිරීම, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුඵ පැවැත්වීම තහනම් කිරීම

noticeශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යොමු කර ඇති අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය - 2018 වර්ෂයට අදාළව 2018.11.27 දින මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 සිට විභාගය අවසන් වන 2018.12.12 දින දක්වා සම්පුර්ණ කාළය තුළ එම විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පංති සංවිධානය කිරීම, එම පන්ති මෙහෙයවීම, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුඵ පැවැත්වීම තහනම් වේ.