2019 වර්ෂයේ පළමුවන ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් සඳහා විධිමත් ලෙස පන්ති ආරම්භ කිරීම

  • සියළුම පළාත් හා කලාප නිලධාරීන්ට හා විදුහල්පතිවරුන් වෙත යැවෙන ලිපිය මෙතැනින් ගන්න