අධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම්වරයා රාජකාරි ආරම්භ කරයි

secඅධ්‍යාපන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් පද්මසිරි ජයමාන්න මහතා අද (31) සිය තනතුරේ රාජකාරි ආරම්භ කරනු ලැබුවේය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ හිටපු ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ එම අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

sec1