ජාතික පාසල් වල විදුහල්පති තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය - 2018

im2018- ඔක්තෝබර් මස 29, 30 හා නොවැම්බර් මස 1, 2,3,5,8,9,10 යන දින වලදී පැවැත්වීමට නියමිතව පැවැති ජාතික පාසල් වල විදුහල්පති තනතුරු සදහා පුරපුපාඩු පිරවීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය තාවකාලිකව කල් දමා ඇත.

එම සම්මුඛපරීක්ෂණ නැවත පැවැත්වෙන දිනයන් පසුව දැනුම් දෙනු ලබන බවද කාරුණිකව දන්වා සිටිමු.