2018 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - (වාචික තරග)

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍ය තරගාවලිය - 2018  සමස්ත ලංකා හා ජාතික මට්ටම (වාචික තරග)

 

  කාල සටහන

දිනය

විෂය(තරගය )

ශ්‍රේණිය

ආරම්භ කරන වේලාව

ස්ථානය

2018/10/06

පද්‍ය ගායනා

06, 07

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

කථික

9

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

10

පෙ.. 11.30

2018/10/07

පද්‍ය ගායනා

9

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

10

පෙ.. 11.30

කථික

6,7

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

8

පෙ.. 11.30

2018/10/13

පද්‍ය ගායනා

8

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

11

පෙ.. 11.30

කථික

11

පෙව.   9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

12/13

පෙ.. 11.30

2018/10/14

කියවීම

6,7

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

8,9

පෙව.   11.30

පද්‍ය ගායනා

12/13

පෙ.. 9.00

කො/ආනන්ද විද්‍යාලය

මෙම තරග සහා පළාත් මට්ටමින් ඉහත ඉසව්වලින් ප්‍රථම සහ දෙවන ස්ථාන ලබා ගත් තරගකරුවන් සහභාගිවිමට නියමිතය. ඒ සහා කැදවීම් ලිපි දැනටමත් යවා ඇති අතර යම් විමසිමක් කළ යුතු නම් දුරකථන අංක 0112-787037 / 071 - 0826353 ඔස්සේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ පී.ර් වීරක්කොඩි මහතා අමතන මෙන් දන්වා සිටිමි.