සති අන්තයේ පවත්වන ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වු ගුරුවරුන් / ගුරු සහායකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් කැදවීම.

ප්‍රාථමික / ඉංග්‍රීසී/ බටහිර සංගීතය පාඨමාලා සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය මගින් ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානවල සති අන්තයේ පවත්වන ගුරු අධ්‍යාපන පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමට නොහැකි වු ගුරුවරුන් / ගුරු සහායකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා වන අයදුම්පත් කැදවීම.