රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථාන මාරුවීම් විදුහල්පතිවරුන්ටත් අදාළයි -

openingරාජ්‍ය සේවකයින්ට බලපැවැත්වෙන ස්ථාන මාරුවීම් අධ්‍යාපන සේවයේ නිරත සියලුම නිලධාරීන්ට ද ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පෙන්වා දෙයි. පසුගිය කාලයේ ගුරුවරුන් එකම පාසලේ වසර 30 ක් පමණ සේවය කළ අවස්ථා වාර්තා වූ බවත් නිසි පරිදි මාරුවීම් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා කටයුතු කරමින් නැවතත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය විධිමත් සහ ක්‍රමානුකූල කිරීමට තමා නායකත්වය දී ඇති බව පෙන්වා දුන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා ඉදිරියේදී වසර 8 කට වඩා එකම පාසලේ සේවය කරමින් සිටින ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට ද ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීමට  රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ අනුමැතියට යටත්ව තීරණය කර ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (29) කුලියාපිටිය කිරින්ඳව මහා විද්‍යාලයේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ ඉදිකළ නව දෙමහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයේ දී යි.  

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් විදුහල්පතිවරුන් මාරුකිරීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් විවිධ කණ්ඩායම් ඇතැම් මාධ්‍ය යොදාගනිමින් අසත්‍ය හා පදනම් විරහිත තොරතුරු සමාජගත කරමින් පාසල් ප්‍රජාව නොමග යැවීමට උත්සාහයක නිරතවන බව ද උත්සව සභාව ඇමතූ අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

ජ්‍යේෂ්ඨත්වය පමණක් නොව අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, ශ්‍රේණිය හා නිපුණතා හා කුසලතා සහිතව විදුහල්පති භූමිකාව තුළ සිටිමින් පාසල්වල ඉටු කළ කාර්යභාරය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් විනිවිදභාවයෙන් යුතු ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටියක් අනුව විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට ප්‍රාදේශිය මහජන නියෝජිතයින් සහ අධ්‍යාපන බලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

රාජ්‍ය සේවයේ ස්ථාන මාරුවීම් විදුහල්පතිවරුන්ටත් අදාළයි.

ඇතැම් කණ්ඩායම් පාසල් ප්‍රජාව නොමග යැවීමට උත්සාහ කරනවා.

 

රාජ්‍ය සේවකයින්ට බලපැවැත්වෙන ස්ථාන මාරුවීම් අධ්‍යාපන සේවයේ නිරත සියලුම නිලධාරීන්ට ද ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පෙන්වා දෙනවා. පසුගිය කාලයේ ගුරුවරුන් එකම පාසලේ වසර 30 ක් පමණ සේවය කළ අවස්ථා වාර්තා වූ බවත් නිසි පරිදි මාරුවීම් ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හරහා කටයුතු කරමින් නැවතත් අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය විධිමත් සහ ක්‍රමානුකූල කිරීමට තමා නායකත්වය දී ඇති බව පෙන්වා දුන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම්  මහතා ඉදිරියේදී වසර 8 කට වඩා එකම පාසලේ සේවය කරමින් සිටින ජාතික පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන්ට ද ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදීමට  රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ අනුමැතියට යටත්ව තීරණය කර ඇති බව ද සඳහන් කළා.

 

අමාත්‍යවරයා මේ අදහස් ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (29) කුලියාපිටිය කිරින්ඳව මහා විද්‍යාලයේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල වැඩසටහන යටතේ ඉදිකළ නව දෙමහල් පන්ති කාමර ගොඩනැගිල්ල සිසු අයිතියට පැවරීම වෙනුවෙන් පැවති උත්සවයේ දීයි.  

 

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් විදුහල්පතිවරුන් මාරුකිරීමේ තීරණය සම්බන්ධයෙන් විවිධ කණ්ඩායම් ඇතැම් මාධ්‍ය යොදාගනිමින් අසත්‍ය හා පදනම් විරහිත තොරතුරු සමාජගත කරමින් පාසල් ප්‍රජාව නොමග යැවීමට උත්සාහයක නිරතවන බව ද උත්සව සභාව ඇමතූ අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නා.

 

ජ්‍යේෂ්ඨත්වය පමණක් නොව අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, ශ්‍රේණිය හා නිපුණතා හා කුසලතා සහිතව විදුහල්පති භූමිකාව තුළ සිටිමින් පාසල්වල ඉටු කළ කාර්යභාරය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් විනිවිදභාවයෙන් යුතු ලකුණු ලබා දීමේ පටිපාටියක් අනුව විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.

 

මෙම උත්සව අවස්ථාවට ප්‍රාදේශිය මහජන නියෝජිතයින් සහ අධ්‍යාපන බලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් එක්ව සිටියා.