අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අංශය

අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඒකකය (පස්වන මහල)

දැක්ම              -  අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින් අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක වර්ධනය

මෙහෙවර       -   ප්‍රශස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලියක් උදෙසා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීම

 

ශාඛාවේ කාර්යයන්

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ප්‍රතිපත්ති යෝජනා කිරීම

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීම

- නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ කාර්යයන් නියාමනය හා අධීක්ෂණය

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය

- අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලට අදාළ ධාරිතා සංවර්ධනය

- 13 වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහනට අදාළ අධීක්ෂණ හා නියාමන කටයුතු

- පාසල් සුපරීක්ෂණ සේවාවක් පිහිටුවීමට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය

- නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ නියාමක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගති සමාලෝචනය

නිලධාරී ලේඛනය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
සෘජු දිගුව
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ 011-2784246 1543  
නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ -    
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ      
 ශාඛාව 011-2784246 1543