ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව හා එහි යාවත්කාලීන වීම් පිළිබඳව අ.පො.ස (උ.පෙ) වාණිජ විෂය ධාරාවට අදාළ ගුරුවරුන් සහ එම විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාව

ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව විසින් ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ පිළිබඳව හා එහි යාවත්කාලීන වීම් පිළිබඳව අ.පො.ස (උ.පෙ) වාණිජ විෂය ධාරාවට අදාළ ගුරුවරුන් සහ එම විෂය ධාරාව හදාරන සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාවක් දීප ව්‍යාප්තව කලාප මට්ටමින් සිදු කිරීමට  සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි, අධ්‍යාපන ලේකම් සහ ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ වජිර විජේගුණවර්ධන,අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අතර 2018.01.24 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදි.

එහි දී ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් දැක්වේ

mou.mou1